Blog
Plan een afspraak

Selectie van een testmanagement tool

March 22, 2016

Grote organisaties worden steeds afhankelijker van goed werkende software om primaire bedrijfsprocessen te ondersteunen of in sommige gevallen überhaupt uit te kunnen voeren. Testen van software(wijzigingen) is noodzakelijk om risico’s af te dekken en gevolgschade door softwarefouten te voorkomen. Gestructureerd testen vergt echter veel tijd, waardoor al snel behoefte ontstaat aan een professionele test management tool. Hoe komt u tot een keuze en welke aspecten zijn belangrijk?

Stappenplan pakketselectie

Om te komen tot een keuze wordt in de meeste gevallen een standaard methode voor software selectie gehanteerd. Eerst worden de eisen en wensen in kaart gebracht, eventueel aangevuld met wegingsfactoren. Op basis hiervan wordt een eerste selectie van potentiele leveranciers opgesteld, waaruit een ‘long list’ ontstaat. Het woord ‘long’ is hierin wellicht misleidend: idealiter blijft het aantal long list partijen ruim onder de tien. Door de lijst met eisen en wensen voor te leggen aan de leveranciers kan een ‘short list’ met de drie best scorende oplossingen worden opgesteld. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt, al dan niet voorafgegaan door een Pilot of een Proof of Concept.

Fasen selectie testtool
Fasen selectie testtool

Hoewel deze manier van pakketselectie prima volstaat bij de selectie van een testtool, wordt in de praktijk onvoldoende stil gestaan bij de non-functionele aspecten. Dit komt omdat de geleverde input voor de eisen en wensen zich veelal beperken tot de functionele kant van de oplossing.

Non-functionele eisen en wensen

Het is belangrijk om bij de selectie van een testtool verder te kijken dan alleen de functionele mogelijkheden die de oplossing biedt. In het (niet uitputtende) overzicht hieronder enkele belangrijke eisen en wensen die vaak ontbreken bij de selectie van een test tool:

Gebruiksvriendelijk

Een van de belangrijkste non-functionele wensen is de gebruiksvriendelijkheid van de test tool. In de gevallen dat dit criterium wordt gehanteerd krijgt het nooit de weegfactor die het verdiend. Zeker wanneer de gebruikers van de tool niet uitsluitend IT of testprofessionals zijn, valt of staat het succes van de tool met de gebruiksvriendelijkheid ervan. Het is dus van belang dit criterium bovenaan de wensen lijst te zetten!

“Is de oplossing eenvoudig te gebruiken? En hoe zorgt de leverancier dat dit zo blijft?”

Toegang

Bij het testen van grote projecten komt het vaak voor dat een externe leverancier de testbevindingen oplost. Hiervoor wordt nauw samengewerkt en biedt een testmanagement tool uitkomst. In dergelijke situaties is het van belang dat de medewerkers van uw leverancier op afstand toegang kunnen krijgen tot de test tool. Maar ook collega’s die vanuit huis of een andere locatie werken hebben baat bij toegang van buitenaf. Hieronder wordt ook verstaan toegang vanaf een smartphone of tablet.

“Wilt u ook uw leveranciers toegang geven tot de testmanagement tool?”
“Is het mogelijk om vanaf een smartphone of tablet de testresultaten in te zien?”

Technische eisen

Ook op technisch gebied is het verstandig om enkele eisen en wensen te formuleren. Indien de oplossing vanuit de cloud beschikbaar wordt gesteld is security een belangrijk aspect om op door te vragen. Hoewel de ingevoerde gegevens niet direct vertrouwelijk van aard zijn, wilt u niet dat de testbevindingen op straat komen te liggen.

“Welke eisen op het gebied van security stelt u aan een testmanagement tool?”

Daarnaast is performance een aspect wat vaak onderbelicht blijft. Een van de grote voordelen van een testmanagement tool is tijdwinst. Deze wordt echter teniet gedaan door een slechte performance en wachttijden bij reguliere acties. Daarnaast leidt een slechte performance tot frustratie bij gebruikers.

“Welke performance verwacht u van de gekozen oplossing?”

In het geval er gekozen wordt voor een cloud oplossing is het aan te bevelen om te achterhalen waar (in welk land) uw gegevens worden opgeslagen. Het kan voorkomen dat in sommige vastgelegde testbevindingen persoonsgegevens voorkomen. Wanneer deze gegevens worden opgeslagen in het buitenland zijn hier strenge voorwaarden aan verbonden en kan in sommige gevallen leiden tot boetes.

“Worden de gegevens opgeslagen in Nederland, bij een Nederlands bedrijf?”

Leverancier

De kans is groot dat u een keuze maakt voor een test tool die voor een langere termijn gebruikt gaat worden. Het is dus belangrijk dat uw visie en de visie van uw leverancier op het gebied van testen grotendeels in lijn zijn met elkaar. De ontwikkelagenda van de leverancier wordt gestuurd door deze visie, maar in hoeverre worden klanten betrokken bij het samenstellen van deze agenda? In het gunstigste geval heeft u als klant de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen, via een gebruikersplatform of andere vormen van feedback.

“Wat is uw visie op testen en sluit deze aan op de visie van de leverancier?”
“In hoeverre heeft u als klant invloed op de ontwikkelagenda?”
“Is er een platform waar gebruikers ervaringen kunnen uitwisselen?”

Advies bij selectie testmanagement tool

Het algemene advies luidt dus om bij de selectie van een testmanagement tool de eisen en wensen niet te beperken tot de functionele kant. Naast technische aspecten is het bovendien belangrijk om uw visie op testen te toetsen aan de visie van de leverancier. Om langere tijd te profiteren van de investering in een testmanagement tool is het van belang om te bepalen of er een ‘fit’ is tussen uw organisatie en die van uw leverancier. Staat u aan de vooravond van de selectie van een test tool? Neem gerust even contact met ons op zodat wij bovenstaande vragen kunnen beantwoorden!

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.